ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Η μη κερδοσκοπική Ένωση Επιχειρήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών, εκπρόσωποι ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, και διαφημιστές, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τη μελέτη και αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών, αποδεχόμαστε το γεγονός των σοβαρών ιατρικών και κοινωνικών συνεπειών που επιφέρει η αλόγιστη χρήση αλκοολούχων ποτών, ιδίως, μάλιστα, όταν αυτό συμβαίνει σε νεαρές ηλικίες.
Έρευνες κοινής γνώμης, ιατρικά στοιχεία και επιστημονικά πορίσματα, καθώς και η νομική εμπειρία πείθουν ότι για την προβολή των αλκοολούχων ποτών απαιτείται ιδιαίτερη μέριμνα, κανονιστικό πλαίσιο και κοινωνική ευαισθησία. Η ανάγκη αυτή καθίσταται, μάλιστα, επιτακτική, όταν αναφέρεται στις περισσότερο ευάλωτες στην κατάχρηση αλκοόλ ηλικιακές ομάδες του πληθυσμού.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως τις διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/36/ΕΚ
 2. τις διατάξεις του Νόμου 2251/94 άρθρο 9
 3. τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2000
 4. τις διατάξεις τουν Νόμου 2863/2000 άρθρο 9
 5. τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης της 5ης Ιουνίου 2001 σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά και εφήβους.
 6. την διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας κατά την Διυπουργική Διάσκεψη με θέμα «Νέοι και Αλκοόλ», Στοκχόλμη 19-21 Φεβρουαρίου 2001
 7. τις «Προτάσεις της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αριθμ. ΔΥ1δ/ΓΠ οικ. 42709/23-4-2002 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για την Αντιμετώπιση του Αλκοολισμού», Δεκέμβριος 2002
 8. την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23/9/200) σχετικά με την «Κοινοτική Δράση στον Τομέα της Δημόσιας Υγείας (2003-2008)», Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C62/34(15/3/2003), 3.4.3
 9. τις διατάξεις του «Κώδικα Δεοντολογίας Διαφημίσεων, Προγραμμάτων Τηλεπώλησης και Χορηγίας Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων» του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Σεπτέμβριος 2004
 10. τις διατάξεις του «Κώδικα Διαφημιστικής Πρακτικής» του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), (Ιούλιος 2004)
 11. Τις βασικές αρχές για θέματα Αυτορύθμισης όπως αυτές έχουν ορισθεί από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό για θέματα διαφήμισης "European Advertising Standards Alliance(EASA)" (Βρυξέλλες)
 12. τον «Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης - Επικοινωνίας» του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας (ΦΕΚ Α' 262/29.11.2000)
 13. τη σημασία της δέσμευσης των μέσων ενημέρωσης και των επαγγελματιών που συνδέονται με την παραγωγή και προβολή των αλκοολούχων ποτών, ως εταίρων σε δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αποθάρρυνση της κατάχρησης των οινοπνευματωδών ποτών
 14. τη διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία και τον προβληματισμό που αναπτύσσεται για τις δυσμενείς συνέπειες της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ στους νέους
 15. την αναγκαιότητα για συντονισμένη δράση των φορέων που εμπλέκονται στη διαφήμιση των αλκοολούχων ποτών, σε συνεργασία με την Πολιτεία
 16. το ότι για τους σκοπούς της παρούσας Διακήρυξης, ως ανήλικοι λογίζονται τα άτομα που δεν έχουν ακόμα συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών
 17. το παράδειγμα της πλειοψηφίας των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εφαρμόζεται Κώδικας Αρχών Αυτοδέσμευσης για θέματα διαφήμισης και επικοινωνίας

Συμφωνούμε να εργαστούμε για τα εξής:

 • την απαγόρευση  διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών, που απευθύνονται ευθέως και ειδικά στους ανήλικους, εκμεταλλευόμενες τους εκφραστικούς, κώδικες των νέων και τις αισθητικές επιλογές της ηλικίας τους
 • την απαγόρευση συμμετοχής παιδιών και εφήβων σε εκστρατείες προώθησης αλκοολούχων ποτών, καθώς και επωνύμων προσώπων τα οποία ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στους νέους
 • την εξαίρεση των εργασιακών χώρων, ως σκηνικού περιβάλλοντος επί διαφημίσεων αλκοόλ
 • την αποσύνδεση της διαφήμισης κατανάλωσης αλκοολούχων από οποιαδήποτε ερωτική, κοινωνική ή επαγγελματική επιτυχία
 • την αποθάρρυνση της άμετρης κατανάλωσης αλκοόλ σε διαφημίσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με καταστάσεις όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, όπως για παράδειγμα, οδήγηση αυτοκινήτων και διτρόχων
 • την απαγόρευση διαφήμισης αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια μετάδοσης αθλητικών γεγονότων που οργανώνονται για ανηλίκους
 • την απαγόρευση χορηγίας αθλητικών γεγονότων που οργανώνονται για ανήλικους από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίστανται στην παραγωγή ή εμπορία αλκοολούχων ποτών
 • την αποφυγή ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων, πανό, αφισών και κάθε μορφής υπαίθριας διαφήμισης αλκοολούχων ποτών σε αθλητικούς χώρους, κατά τη διάρκεια αθλητικών γεγονότων που οργανώνονται αποκλειστικά για ανηλίκους
 • την απαγόρευση διαφήμισης αλκοολούχων ποτών πριν, κατά την διάρκεια και αμέσως μετά τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση προγράμματος που απευθύνεται σε ανηλίκους
 • την απαγόρευση προβολής διαφημίσεων αλκοολούχων ποτών σε κινηματογραφικές αίθουσες πριν, κατά την διάρκεια ή αμέσως μετά την προβολή κινηματογραφικών ταινιών που απευθύνονται αποκλειστικά σε ανηλίκους
 • την απαγόρευση χορηγίας παιδικών εκπομπών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα συνίστανται στην παραγωγή ή εμπορία αλκοολούχων ποτών
 • την απαγόρευση της πώλησης από απόσταση αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους χωρίς την συναίνεση των γονέων τους ή των νομίμων κηδεμόνων
 • το σχεδιασμό, οργάνωση και προώθηση κοινών δράσεων, όπως εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδίως των ανηλίκων σχετικά με τις συνέπειες της κατάχρησης αλκοολούχων ποτών
 • την οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού, ο οποίος θα ελέγχει την τήρηση των Αρχών Αυτοδέσμευσης, θα επεξεργάζεται προτάσεις ανάλογα με την συγκυρία που διαμορφώνεται και θα εκπονεί ετήσια έκθεση για τα θέματα εμπορικής επικοινωνίας του κλάδου, υπό το Πλαίσιο των Αρχών Αυτοδέσμευσης, την οποία θα υποβάλλει ενώπιον της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής «για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών».

Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κύριος Νικήτας Κακλαμάνης

Πρόεδρος Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
για τη Μελέτη και Αντιμετώπιση του Προβλήματος των Ναρκωτικών

κύριος Κωνσταντίνος Κιλτίδης

Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων Οινοπνευματωδών Ποτών
κύριος Ισίδωρος Ρεβάχ 

Ενημερωτική εκστρατεία
Απολαύστε υπεύθυνα
Bob Campain: Αλκοόλ, όχι απόψε οδηγώ
www.efrainein.gr
Ευφραίνειν

Παιδιά και αλκοόλ
Υπεύθυνο σερβίρισμα

 

EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ