Σκοποί ΕΝ.Ε.Α.Π.

Οι σκοποί της ΕΝ.Ε.Α.Π., όπως αυτοί περιγράφονται στο καταστατικό της είναι:

Η συλλογική εκπροσώπηση των μακροχρόνιων συμφερόντων των μελών της με ανάληψη πρωτοβουλιών που:

  1. ενισχύουν τη βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη μέσα από την απρόσκοπτη εισαγωγή, διακίνηση και προβολή των προιόντων τους στα πλαίσια των νόμων και κανόνων της Πολιτείας και τη γενικότερη πολιτική της ΕΕ

  2. προστατεύουν τον καταναλωτή από φαινόμενα νοθείας με συνεχή παρακολούθηση, ενημέρωση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

  3. ενθαρρύνουν, υποστηρίζουν και προωθούν την κοινωνικά υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και συμμετέχουν στις προσπάθειες μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων του από την υπερβολική κατανάλωση στην κοινωνία σε συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς

  4. βοηθούν στην ισορροπημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση των καταναλωτών, αναφορικά με την κατανάλωση αλκοόλ και τις συνέπειές του, με τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων καθώς και μέσα από το διαδίκτυο

  5. αποβλέπουν στη συμμετοχή της σε παρεμφερείς διεθνείς ενώσεις ή οργανισμούς και στην εκπροσώπηση των μελών της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, για την πρόωθηση των θέσεών τους σε θέματα διακίνησης, προβολής και υπεύθυνης κατανάλωσης των αλκοολούχων ποτών.

Η επιδίωξη και υλοποίηση των παραπάνω σκοπών θα μπορεί να γίνεται με τη διοργάνωση προβολών, εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή σεμιναρίων, διαλέξεων, διαγωνισμών, καθώς και με την έκδοση περιοδικών, βιβλίων ή ενημερωτικών φυλλαδίων, παρουσιάσεων από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και γενικά με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

Ιστορικό
Μέλη
Δράσεις

 

EN.E.A.Π

Αλκοόλ & Νέοι

Απολαύστε Υπεύθυνα

Αλκοόλ